Een klacht?

Wij doen er alles aan om  aan u de beste hulp- en dienstverlening te bieden. Maar we horen het ook graag als u niet tevreden bent. Hiervoor hanteert Arosa een klachtenprocedure voor cliënten. Dat geeft ons de kans om samen naar een oplossing te zoeken en onze dienstverlening te verbeteren. De wijze waarop u een klacht kunt indienen en hoe uw klacht wordt behandeld is beschreven en vastgesteld in ons klachtenreglement.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde is niet dwingend. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per mail, bij ons kenbaar maken.

  • Indien u een klacht heeft, neemt u contact op met uw hulpverlener. Deze zal met u over uw klacht in gesprek gaan en deze samen met u proberen op te lossen.
  • Bent u niet tevreden over de voorgestelde oplossing van de klacht dan wordt u gevraagd uw klacht te bespreken met de leidinggevende van de hulpverlener.
  • U kunt ook er ook voor kiezen uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directeur zorg.

Op welke wijze wordt uw klacht afgehandeld door Directeur/bestuurder of Interne klachtencommissie?

  • Het in behandeling nemen van de klacht door de directeur/bestuurder of Interne Klachtencommissie vindt plaats binnen een maand na indiening van de klacht bij de directeur.
  • De directeur maakt uiterlijk na twee weken haar/zijn uitspraak bekend aan de klager, de aangeklaagde partij en de Interne Klachtencommissie.

 

Externe klachtencommissie van Arosa, CVD en Maaszicht

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, nadat de interne klachtenprocedure is doorlopen, kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De directie draagt na afweging de klacht over aan de Externe klachtencommissie op. De externe klachtencommissie  neemt het afhandelen van de klacht over, en handelt de klacht in principe binnen 8 weken af.

U kunt een formulier of een brief in een gesloten envelop opsturen naar: 

Directeur/Klachtencommissie
Aelbrechtskade 195
3023 JM Rotterdam

Of mailen naar info@arosa-zhz.nl

Klacht over gebruik van uw Persoonsgegevens

  • Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact op met uw hulpverlener of met Arosa zelf.  U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per mail, bij ons kenbaar maken.
  • Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter gaan. Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

Download hier de Procedure klachtenregeling cliënten