Klachtenregeling scholingsactiviteiten Arosa

Arosa Klachtenprocedure scholing en deskundigheidsbevordering  juli 2018

Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Mocht je onverhoopt een klacht hebben over (de uitvoering van) scholingsactiviteiten van Arosa, dan kan je daarover een klacht indienen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in deze klachtenregeling.
Een klacht biedt de mogelijkheid om situaties te veranderen, waardoor de kwaliteit van de scholing of training verbeterd wordt.

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: iedereen die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een door Arosa georganiseerde scholingsactiviteit
 • Cursusorganisator: de persoon die namens Arosa de scholingsactiviteit regelt
 • Trainer: de persoon die namens Arosa de scholingsactiviteit uitvoert
 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een scholingsactiviteit van Arosa
 • Klager: degene die een schriftelijke klacht indient
 • Arosa: Stichting Arosa gevestigd te Rotterdam
 • G4-Combine: een samenwerkingsverband van 4 organisaties die zich met het duurzaam stoppen van huiselijk geweld bezighouden te weten: Arosa, Blijfgroep Amsterdam, Moviera en Perspektief
 • Klachtenprocedure: de afhandeling van een ingediende klacht

 

Doel
Het doel van deze klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van een klacht van een deelnemer.

Hoe kan je je klacht kenbaar maken
Een eventuele klacht kan je mondeling ter plaatse bespreken met de cursusorganisator of trainer. Mocht deze bespreking niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan je je klacht tot maximaal 1 maand na afloop van de scholingsactiviteit, schriftelijk of per email kenbaar maken aan Arosa. Bij de behandeling van klachten past Arosa het principe van hoor en wederhoor toe.

Contactgegevens Arosa: Heemraadssingel 82, 3021 DE Rotterdam. Email: info@arosa-zhz.nl

Klachtenprocedure

 1. Zo mogelijk wordt er ter plaatse direct met de klager overlegd om tot een oplossing te komen. Blijft de klager ontevreden, dan wordt zij / hij verzocht om de klacht schriftelijk of per email in te dienen bij de directeur van Arosa.
 2. Op een schriftelijke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk of per email gereageerd.
  Is de klager akkoord met de reactie op de klacht of reageert zij / hij niet binnen vier weken op dit bericht, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
 3. Als de klager vindt dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld of het ongenoegen niet is weggenomen, dan kan de klacht in tweede instantie worden voorgelegd aan het directeurenoverleg van de G4-Combine. Ook dit dient schriftelijk of per email te gebeuren.
  Contactgegevens directeurenoverleg G4-Combine: Heemraadssingel 82, 3021 DE Rotterdam Email: info@arosa-zhz.nl
 4. Aan het directeurenoverleg G4-Combine voorgelegde klacht wordt binnen zes weken schriftelijk of per email gereageerd. De uitspraak van het directeurenoverleg G4-Combine is bindend.