Klachtenregeling scholingsactiviteiten Arosa

Arosa Klachtenprocedure scholing en deskundigheidsbevordering.

Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Mocht je onverhoopt een klacht hebben over (de uitvoering van) scholingsactiviteiten van Arosa, dan kan je daarover een klacht indienen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in deze klachtenregeling.
Een klacht biedt de mogelijkheid om situaties te veranderen, waardoor de kwaliteit van de scholing of training verbeterd wordt.

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: iedereen die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een door Arosa georganiseerde scholingsactiviteit
 • Cursusorganisator: de persoon die namens Arosa de scholingsactiviteit regelt
 • Trainer: de persoon die namens Arosa de scholingsactiviteit uitvoert
 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een scholingsactiviteit van Arosa
 • Klager: degene die een schriftelijke klacht indient
 • Arosa: Arosa gevestigd te Rotterdam, onderdeel van Stichting Perspektief
 • Klachtenprocedure: de afhandeling van een ingediende klacht

 

Doel
Het doel van deze klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van een klacht van een deelnemer.

Hoe kan je je klacht kenbaar maken
Een eventuele klacht kan je mondeling ter plaatse bespreken met de cursusorganisator of trainer. Mocht deze bespreking niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan je je klacht tot maximaal 1 maand na afloop van de scholingsactiviteit, schriftelijk of per email kenbaar maken aan Arosa. Bij de behandeling van klachten past Arosa het principe van hoor en wederhoor toe.

Contactgegevens Arosa: Aelbrechtskade 195, 3023 JM Rotterdam. Email: info@arosa-zhz.nl

Klachtenprocedure

 1. Zo mogelijk wordt er ter plaatse direct met de klager overlegd om tot een oplossing te komen. Blijft de klager ontevreden, dan wordt zij / hij verzocht om de klacht schriftelijk of per email in te dienen bij de Directeur Zorg van Arosa.
 2. Op een schriftelijke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk of per email gereageerd.
  Is de klager akkoord met de reactie op de klacht of reageert zij / hij niet binnen vier weken op dit bericht, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
 3. Als de klager vindt dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld of het ongenoegen niet is weggenomen, dan kan de klacht in tweede instantie worden voorgelegd aan het G4 directeurenoverleg van de samenwerkingspartners (Arosa/Perspektief, Blijf Groep, Moviera). Ook dit dient schriftelijk of per email te gebeuren.
  Contactgegevens: Arosa, t.a.v. directeurenoverleg G4, Aelbrechtskade 195, 3023 JM Rotterdam Email: info@arosa-zhz.nl
 4. De aan het G4 directeurenoverleg voorgelegde klacht wordt binnen zes weken schriftelijk of per email gereageerd. De uitspraak van het directeurenoverleg G4 is bindend.