Onderzoek Ketenaanpak huiselijk geweld

Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen. Rotterdamse aanpak huiselijk geweld

Onderzoek Ketenaanpak huiselijk geweld

De problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is omvangrijk en complex. Veel verschillende instellingen in Rotterdam zijn hierbij betrokken. Naar aanleiding van de gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra heeft de gemeenteraad van Rotterdam aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd te onderzoeken wat de grootste problemen zijn in de aanpak van huiselijk geweld en wat wenselijke oplossingen zijn. Vandaag (24 juni 2020) is dat rapport gepresenteerd: Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen. Rotterdamse aanpak huiselijk geweld.

Het komt niet zo vaak voor dat een gemeenteraad om een onafhankelijk onderzoek verzoekt om een thema uit te diepen. Arosa is blij met de pro actieve en betrokken houding met het thema huiselijk geweld van de gemeenteraad van Rotterdam.

Aan de casuïstiekbesprekingen namen twee caseworkers en de beleidsmedewerker van Arosa deel. Ook twee ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij Arosa, Cindy den Hartog en (Natasja*) hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek tijdens de verschillende gespreksrondes en casuïstiekbesprekingen. Een van hen, Natasja, is nu stagiaire ervaringsdeskundigheid bij Arosa en Cindy zet haar ervaringsdeskundigheid in als groepswerker op de crisisopvang van Arosa. Tijdens het onderzoek hebben zij de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut verteld over hun persoonlijk ervaringen met huiselijk geweld en waar zij in de praktijk tegenaan liepen (zoals ingewikkelde regelgeving, van het kastje naar de muur gestuurd worden, geen begrip voor de situatie van het slachtoffer, iedere keer weer opnieuw je verhaal moeten vertellen). Ook hebben zij meegedacht over mogelijke oplossingen.

Tijdens de presentatie van het rapport hield Cindy een inleiding over de tijd waarin zij zelf hulp zocht in vergelijking met de huidige werkelijk voor vrouwen die hulp zoeken en gaf Natasja voorafgaand aan de bijeenkomst een interview aan de NOS. 

Het rapport ‘Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen. Rotterdamse aanpak huiselijk geweld’

 Jolanda Gerritsen, directeur Zorg bij Arosa:

“Het onderzoek van Verwey Jonker legt de vinger op een aantal verbeterpunten in de aanpak huiselijk geweld in Rotterdam. De verbeterpunten zijn herkenbaar voor Arosa en wij juichen ook toe dat we kunnen meehelpen om de hulp en de samenwerking te gaan verbeteren. De genoemde uitgangspunten om meer aan te sluiten bij de leefwereld van de burgers die te maken hebben met huiselijk geweld en minder regeldruk maar handelingsvrijheid voor professionals is een gedeeld gedachtegoed binnen Arosa. Wij gaan hier graag  met de gemeente Rotterdam en samenwerkingspartners mee aan de slag.”

Direct aankloppen voor hulp
Een van de knelpunten die in het rapport genoemd zijn is dat de weg naar de juiste hulp ingewikkeld is (via veel verschillende loketten). Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen niet direct contact opnemen met de wijkteams of rechtstreeks aankloppen bij de crisisopvang zoals die van Arosa.

Een apart arrangement voor de aanpak van huiselijk geweld
De invoering van de Wmo heeft de aanpak huiselijk geweld geen goed gedaan. De indicaties zijn gebaseerd op zelfredzaamheid en is gericht op het individu. Bij huiselijk geweld gaat het juist in de eerste plaats om bescherming en veiligheid. Ook is huiselijk geweld geen probleem van één persoon, maar moet de hulp gericht zijn op het gehele gezin. De wenselijke oplossing hiervoor ligt in een arrangement huiselijk geweld dat uitgaat van de concrete problematiek. Dit arrangement moet los staan van het huidige systeem van indicatiestelling en er moet een ontschot budget voor vrijgemaakt worden.

Aanpakken in plaats van doorverwijzen
Meldingen van huiselijk geweld moeten zo min mogelijk worden doorverwezen. Wijkteam-overstijgende netwerken huiselijk geweld kunnen hieraan bijdragen door het direct bieden van de juiste hulp en bescherming doordat de melding bij Veilig Thuis direct wordt opgepakt, deskundigheid wordt gebundeld, korte lijnen ontstaan tussen de verschillende instellingen.

 

 *) niet haar eigen naam