Vacature lid Raad van Toezicht

Arosa wordt aangestuurd door dezelfde bestuurder als bij Perspektief en kent dezelfde Raad van Toezicht. Beide organisaties zijn volledig separaat werkzaam en worden separaat aangestuurd door de bestuurder in samenwerking met de directeur zorg en de manager bedrijfsvoering bij Arosa.

De Raad van Toezicht houdt effectief toezicht op sturing, beheersing en verantwoording bij Perspektief/Arosa. Daarbij focust de Raad op de maatschappelijke rol van Perspektief/Arosa, op de doelmatigheid van de organisatie, kansen, risico's en (maatschappelijke) resultaten. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad heeft eigen statutaire bevoegdheden en de Raad legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad. De rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren en  is bezig met een actualisering van haar toezichtvisie. De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governance code Zorg. De Raad vergadert elke twee maanden ruim een ​​dagdeel (inclusief bijeenkomsten met diverse geledingen uit de organisatie); dit vergt stevige voorbereiding. De Raad kent drie commissies: een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een Remuneratie commissie. Deze komen respectievelijk elke twee maanden, elk kwartaal en één keer per jaar bijeen. Daarnaast legt de Raad werkbezoeken af ​​binnen de organisaties.

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke bijdrage in het toekomstbestendig maken van Perspektief/Arosa in een snel veranderende omgeving en snel veranderende verwachtingen van belangrijke belanghebbenden, waaronder de financiers. Dit in combinatie met de veranderingen die Perspektief/Arosa recent heeft doorgemaakt, maakt dat Perspektief/Arosa mooie uitdagingen op de strategische agenda kent. Dat kan voor de rol van de Raad tijdelijk een bovengemiddelde tijdsbesteding betekenen. De Raad bestaat uit vijf leden. Vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van één van de leden van de Raad per 31 december 2021, is de Raad op zoek naar een nieuw lid. Het nieuwe lid zal naar verwachting ook zitting nemen in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Lees de gehele vacaturetekst op voor.nl