Vrouwen in de Knel

Onderzoek Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

Vandaag (6 juli) verscheen het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar (financiële) knelpunten in de vrouwenopvang verschenen. De Ombudsman heeft in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit vrouwenopvanglocaties. 

"Bestaande regelingen en procedures voor vrouwen die verblijven in een vrouwenopvanglocatie sluiten niet goed op elkaar aan. Het is voor vrouwen in deze situatie bijna onmogelijk zelfstandig hun weg te vinden in deze papieren werkelijkheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen constateert verschillende knelpunten bij aanmelding, tijdens en na de opvang. Zo is het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex, het duurt lang en veroorzaakt administratieve rompslomp, hun schulden nemen tijdens de opvang vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang. Van Zutphen: "Ik doe een dringend beroep op de zorgplicht van VWS en gemeenten om de knelpunten aan te pakken en het voor deze kwetsbare groep vrouwen makkelijker te maken."

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Ook bij Arosa in Rotterdam herkennen wij dit probleem waarbij vrouwen in de opvang tegen grote financiële problemen aanlopen en vaak met een schuld de opvang verlaten. Vaste lasten zoals de huur lopen vaak nog door terwijl het lang duurt voordat de vrouw bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgt.

Niet alleen de cliënten, ook onze medewerkers lopen in de hulpverlening aan vrouwen en kinderen in de opvang regelmatig tegen de opstapeling van wet- en regelgeving aan die vaak ongunstig uitpakt voor onze cliënten. De vrouwen die wij binnenkrijgen op onze opvanglocaties hebben veel meegemaakt en willen in alle rust en in een veilige omgeving kunnen werken aan herstel. Je hebt misschien eindelijk de stap kunnen zetten om uit je gewelddadige relatie te komen, en dan word je opgezadeld met grote financiële problemen. Dat is wrang.

Arosa vindt het goed dat de Ombudsman als onafhankelijke instantie hier onderzoek naar heeft gedaan. Niet alleen om de problemen over het voetlicht te brengen, ook is in het rapport duidelijk in kaart gebracht waar de knelpunten liggen en hoe complex de hele problematiek is. Wij zijn regelmatig in overleg met de betrokken instanties om gezamenlijk knelpunten op te lossen. Zo nemen we deel aan de Actietafel van de Gemeente Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband vanuit de gemeente om alle belemmeringen en hardnekkige knelpunten rond instroom, doorstroom en uitstroom aan te pakken. Daarin gebeurt al veel plus in combineverband willen de vier vrouwenopvangorganisaties  dit issue lokaal en landelijk oppakken.

Arosa ondersteunt de oplossingen en aanbevelingen die de Ombudsman heeft genoemd in het rapport en werkt graag mee aan alle maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de positie van de vrouwen en kinderen in de opvang verbetert.