Cliëntenraad

Bij Arosa staat de cliënt centraal. Als cliënt van Arosa heeft u via de cliëntenraad medezeggenschap in het beleid van de organisatie.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit voormalige cliënten van Arosa en een voorzitter. De Cliëntenraad streeft naar totaal 7 leden, vanuit de locaties Nadine, Simone, Sophie, Andreas en drie leden die de ambulante cliënten vertegenwoordigen. De Cliëntenraad streeft ernaar om naast de vertegenwoordiging vanuit iedere locaties ook alle culturen en sekse in de cliëntenraad vertegenwoordigd te hebben zodat dit een reële afspiegeling is van de cliëntenpopulatie binnen Arosa. De cliëntenraad van Arosa vergadert ongeveer tien keer per jaar met de directeur/bestuurder.                  

Wat doet de cliëntenraad van Arosa precies?

 • De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Arosa en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder van Arosa.
 • Cliëntenraad onderhoudt contact met bewoners door een keer in de twee à drie maanden een locatie te bezoeken. Cliëntenraad heeft dan aandacht voor kwaliteit en tevredenheid van het woon- en hulpverleningsaanbod.
 • De cliëntenraad werkt mee aan het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). 
 • De cliëntenraad onderhoudt contact met cliëntenraden van collega-instellingen.

De directeur/bestuurder moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Alle rechten, plichten en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medenzeggenschap cliënten zorginstellingen

De rechten van de cliëntenraad
Om goed te kunnen functioneren heeft de cliëntenraad van Arosa een aantal rechten. Dat zijn: 

 • Recht op informatie 
  Arosa moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
 • Recht op overleg
  De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur/bestuurder over het beleid van Arosa. 
 • Recht om te adviseren
  De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd de directeur/bestuurder adviseren.
 • Recht van enquête
  Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
 • Bindende voordracht bestuurslid
  De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. 

 • Instemmingsrecht
 • Cliëntenraden krijgen op een aantal beslissingen instemmingsrecht. Cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) krijgen inspraak op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Meer weten over recht en regelgeving voor cliënten in zorginstellingen?

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

 

Contact opnemen

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?

U kunt contact opnemen de cliëntenraad op clientenraad@arosa-zhz.nl

Ik wil een vraag stellen aan de cliëntenraad
Ook dan kunt u een mail sturen naar: clientenraad@arosa-zhz.nl