Cliëntenraad

Bij Arosa staat de cliënt centraal. Als cliënt van Arosa heeft u via de cliëntenraad medezeggenschap in het beleid van de organisatie.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit zes leden (voormalige cliënten van Arosa) en een onafhankelijk voorzitter. De cliëntenraad van Arosa vergadert ongeveer tien keer per jaar met de directeur/bestuurder.                  

 

Wat doet de cliëntenraad van Arosa precies?

  • De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Arosa en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder van Arosa. Daarnaast onderhoudt de cliëntenraad contact met de bewoners van de verschillende opvanglocaties via bewonersvergaderingen.
  • De cliëntenraad werkt mee aan het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). De leden van de raad verlenen cliënten met taalproblemen ondersteuning bij het invullen van de vragenlijsten.
  • De cliëntenraad onderhoudt contact met cliëntenraden van collega-instellingen.

De directeur/bestuurder moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Alle rechten, plichten en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medenzeggenschap cliënten zorginstellingen

 

De rechten van de cliëntenraad
Om goed te kunnen functioneren heeft de cliëntenraad van Arosa een aantal rechten. Dat zijn: 

Recht op informatie
Arosa moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur/bestuurder over het beleid van Arosa. 

Recht om te adviseren
De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd de directeur/bestuurder adviseren.

Recht van enquête
Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.

Bindende voordracht bestuurslid
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. 

 

Meer weten over recht en regelgeving voor cliënten in zorginstellingen?
Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op dit moment geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Rijksoverheid werkt aan een nieuw wetsvoorstel dat medezeggenschap in de zorg regelt.

 

Contact opnemen

Hoe kom ik in contact met de cliëntenraad?
U kunt contact opnemen de cliëntenraad op clientenraad.arosa@gmail.com

Ik wil een vraag stellen aan de cliëntenraad
Ook dan kunt u een mail sturen naar: clientenraad.arosa@gmail.com