Privacy reglement Stichting Arosa

Stichting Arosa vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. In ons Privacyreglement is vastgesteld hoe met persoonlijke gegevens van cliënten wordt omgegaan, en de rechten met betrekking tot bewaren,  inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens. Ons privacyreglement is gebaseerd  op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Download hier de gehele tekst van ons Privacyreglement

Samenvatting Privacyreglement

  • Om uw hulpvraag goed te kunnen beoordelen en om de juiste ondersteuning  te kunnen bieden is het van belang dat stichting Arosa  over de juiste gegevens beschikt. Wanneer u een gesprek hebt met een hulpverlener van Stichting Arosa worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in een dossier. 
  • De hulpverleners verzamelen alleen die gegevens, die nodig zijn om u zo goed mogelijk hulp te bieden. Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Stichting Arosa deze niet registreren dan wel verwijderen.
  • Alle medewerkers van Stichting Arosa hebben geheimhoudingsplicht. 

Uw rechten

Recht van inzage
U kunt altijd vragen om inzage in het dossier en een kopie krijgen ook uw kinderen van 12 jaar of ouder. U kunt uw hulpverlener om inzage vragen of een schriftelijk verzoek indienen.

Aanvullingen, correcties of verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Als u het niet eens bent met (een deel) van de gegevens of verslagen in uw dossier hebt u het recht om uw aanvullingen en/of opmerkingen toe te voegen aan het dossier.  Uw dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening in principe 15 jaar bewaard.
Bent u van mening dat uw gegevens, vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden, niet langer opgeslagen dienen te worden in ons bestand, dan kunt u een verzoek daarvoor indienen door verzet aan te tekenen tegen verdere verwerking van uw gegevens.

Informatie aan derden
Informatie verstrekken over u aan externen vindt alleen plaats met uw toestemming.  Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning hoofdstuk 5 en AVG art. 7 dienen wij toestemming te vragen om uw gegevens op te vragen of uit te wisselen. In uitzonderingsgevallen kan Stichting Arosa,  op basis van de wet, verplicht zijn gegevens over u aan derden te verstrekken. Mocht dit zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Stichting Arosa is verplicht  de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren.

SiSA  - SamenwerkingsInstrumentSluitendeAanpak
Kinderen en jongeren onder  de 23 jaar worden door  Stichting Arosa  aangemeld bij de SISA. (Verwijsindex). SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. 

Klachtindienen
Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens, dan kunt u daarover een klacht indienen. Zie hierover het klachtenreglement.  U kunt er ook voor kiezen uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directeur en hij legt het voor in de klachtencommissie. U kunt een formulier of een brief in een gesloten envelop opsturen naar:

 

Directeur/Klachtencommissie

Vulcanusweg 279

2624 AV DELFT

 

Het volledige Privacyreglement kunt u opvragen via uw hulpverlener.