Signaleren kan je leren

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Signaleren en handelen volgens de wet meldcode is verplicht.

Hulp- en zorgverleners en leraren die met de meldcode werken, grijpen drie keer zo vaak in als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben. Maar bijna de helft van de beroepskrachten vindt dat ze onvoldoende getraind zijn om goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Des te meer reden om er structureel aandacht aan te besteden in de beroepsopleidingen.

Op de site signalerenkunjeleren.nl en de daaraan gekoppelde monitorlerensignaleren.nl vinden beroepskrachten uitgebreide informatie, lesmaterialen, goede voorbeelden, filmpjes, persoonlijke verhalen, leren van lastige situaties, e-learning et cetera.

Signalerenkanjeleren.nl is een initiatief van het Ministerie van VWS in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.